Nawigacja orientacyjna

International


Europie Środkowej
Unii Europejskiej

YURA - YOUR REGION YOUR FUTURE


Szukać

 

 

Menu główne

Przeskoczyć
 
 
 

 
 

Młodzież w procesie zmian demograficznych – Opracowanie rozwiązań w skali międzynarodowej

 

Zarys sytuacji

W rozwoju regionalnym państw europejskich zmiany demograficzne i społeczne będą jednym z wiodących tematów przyszłej dekady. Głównie w regionach Europy Środkowo – Wschodniej obserwuje się znaczny spadek liczby narodzin, starzenie się miejscowej ludności oraz silne tendencje emigracyjne młodzieży, co prowadzi w efekcie do tego, że we wspomnianych regionach brakować będzie wykwalifikowanej kadry pracowników, odpowiednio przygotowanych fachowców i ekspertów. Tendencje rozwoju społecznego zmierzające w tym kierunku nie są zjawiskiem jednorazowym. Obecna sktruktura ludności w Europie Środkowej jest wynikiem długotrwałego procesu, który w ostatnich latach znacznie się nasilił. Takie regiony, jak np. Saksonia – Anhalt odnotowały w ostatnich 20 latach zmniejszenie się liczby mieszkańców o ok. 0,5 mln, z czego prawie 50% przypada na emigrację. Należy spodziewać się, że do 2025 r. z Saksonii - Anhalt wyjedzie kolejne pół mln osób – co spowoduje, że wspomniany obszar straci liczbę mieszkańców odpowiadającą liczbie obywateli żyjących w takich miastach jak Kolania, czy Neapol.

 

students-01.gifWyzwanie

 Biorąc pod uwagę obecną sytuację jednostki władzy lokalnej stoją przed wyzwaniem sprostania rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców. Ich zadaniem jest zapewnienie odpowiednich możliwości rozwoju zawodowego, stworzenia odpowiedniego poziomu i atrakcyjnych warunków życia. Poza tym przedsiębiorstwa, szczególnie te usytuowane w regionach najbardziej dotkniętych problemem emigracji muszą zmierzyć się z trudnościami związanymi z pozyskaniem i utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry pracowników. Nadrzędnym celem zatem dla wszystkich europejskich regionów powinno być podwyższanie kwalifikacji młodych pracowników, zapewnienia im odpowiednich warunków pracy, możliwości dalszego kształcenia się, a przez to zatrzymania w rodzinnych stronach. Istnieje zatem konieczność uregulowania przepisów prawnych dla publicznych i komercyjnych sektorów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich, tak aby mogły się lepiej skoncentrowć na wybranej grupie. Tylko takie instytucje i przedsiębiorstwa, które już teraz rozpoczną wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, mają szansę utrzymania długofalowej konkurencyjności i rentowności.

 

 

 

Projekt

Głównym celem projektu YURA jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań dotycząch przemian demograficzno – społecznych i ich oddziaływań. Szczególną uwagę poświęca się sytuacji w sektorze gospodarki, lokalnym i regionalnym przemyśle, gdzie brakuje, bądź będzie brakować wykwalifikowanej kadry pracowników. Dlatego też YURA oprócz przeprowadzenia regionalnej analizy porównawczej i opracowania międzynarodowej strategii polityki młodzieżowej, adresowanej do europejskich, krajowych i regionalnych podmiotów wspiera bliższą współpracę pomiędzy placówkami oświatowymi, takimi jak szkoły z regionalnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami.  

YURA wspiera partnerstwa pomiędzy placówkami oświatowymi i sektorem gospodraki. Prowadzi to nie tylko do stworzenia lepszych perspektyw zawodowych dla młodzieży i  zachęcenia ich tym samym do pozostania w rodzinnych stronach, ale również do pozyskania przez lokalne zakłady pracy dobrze przygotowanych fachowców. Projekt koncentruje się  przede wszystkim na młodzieży – która stanowi główną docelową grupę dla rozwoju regionalnego i innowacjnych przedsięwzięć.

Aby zrealizować zamierzone cele projekt YURA będzie wspierać następujące działania pilotażowe:

-  inicjowanie kooperacji, partnerstwa edukacyjnego pomiędzy regionalnymi przedsiębiorstwami a instytucjami i placówkami oświatowymi

- w regionach biorących udział w projekcie zorganizowanie międzynarodowych szkół letnich i obozów pod hasłem „Twój region – twoja przyszłość”

- opracowanie struktury modelu uczestnictwa młodzieży w rozwoju lokalnym i regionalnym.

 

Więcej informacji o projekcie w języku angielskim http://www.yura-project.eu/

W Polsce partnerami projektu są poniższe instytucje. Na ich stronach znajdziecie Państwo dodatkowe informacje.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław
tel. 071 782 26 27
faks 071 782 26 20
www.fem.org.pl

 

Osoby do kontaktu:

Monika Śliwińska – Długosz

Cezary Głuszek

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Edukacji i Nauki

ul. Ostrowskiego 9

53-238 Wrocław

tel. 071 776 30 22

faks 71 776 30 44

www.umwd.dolnyslask.pl

 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Medyk

Justyna Urban

 

 

 

 

Hallo

 

Hallo/Guten Tag

 

Ciao

 

Ahoj/Dobrý den

 

Dzień dobry

 

Szia


 

 

Liczba zwiedzających

(od 6. 10. 2010): 11871

Zasilanie pomocnicze


 

Jesteś w trybie bez grafiki, dzięki czemu można znaleźć na tej stronie z grafiką i dekoracyjne formatowania zaawansowanego. Jeżeli Twoja przeglądarka wspomagana jest CSS2, możesz zmienić trybu graficznego.


Projekt ten jest realizowany poprzez współpracę Programu dla Europy Środkowej finansowanych z EFRR.

web & design , redakcyjny system | Logowanie